Adwokat kinga bystrzycka

Prawo cywilne

Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej obejmuje wiele czynności, w tym negocjowanie warunków umów, przygotowywanie porad prawnych w formie ustnej i pisemnej, reprezentowanie Klienta w toku postępowania sądowego, przygotowywanie pism procesowych, opinii prawnych oraz analiz i projektów umów. Zakres specjalizacji Kancelarii obejmuje w szczególności:

 • roszczenia związane z ochroną dóbr osobistych,
 • roszczenia odszkodowawcze w zakresie odpowiedzialności za zdarzenia drogowe (szkoda w mieniu i na osobie), za wypadek przy pracy oraz w drodze do pracy, z tytułu nienależytego wykonania umów oraz z czynów niedozwolonych
 • sprawy dotyczące prawa własności: zasiedzenie ruchomości bądź nieruchomości, przeniesienie prawa własności, zniesienie współwłasności, ochrona prawa własności, w tym sprawy o eksmisję
 • sprawy dotyczące ochrony posiadania
 • służebności gruntowe, przesyłu oraz służebności osobiste
 • prawo spółdzielcze, mieszkaniowe i własność lokali mieszkalnych
 • sprawy dotyczące zastawu zwykłego oraz rejestrowego
 • roszczenia z zakresu bezpodstawnego wzbogacenia
 • sprawy dotyczące gwarancji oraz rękojmi
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie
 • przygotowywanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych
 • sprawy tzw. kredytu frankowego
 • alternatywne sposoby rozstrzygania sporów, w tym mediacje, uczestnictwo w negocjacjach, przygotowywanie i opiniowanie projektów ugód
 • prawo wekslowe
 • stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku
 • dochodzenie roszczeń o zachowek
 • sprawy z zakresu wykonywania zapisów i poleceń
 • prowadzenie postępowań wieczystoksięgowych
 • sprawy z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych