Kinga Bystrzycka

Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt.
Prawo nie powinno być wyłącznie przedmiotem lektury, lecz interpretacji i zrozumienia.

Kinga BystrzyckaAdwokat

 

Adwokat Kinga Bystrzycka, członek Izby Adwokackiej w Olsztynie od 2011 r., gdzie ukończyła aplikację adwokacką, składając Egzamin adwokacki przed Ministerialną Komisją Egzaminacyjną w Białymstoku z jednym z najlepszych wyników spośród zdających.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe, zdobyte zarówno w ramach szeregu praktyk odbytych w jednostkach samorządu terytorialnego, w organach władzy sądowniczej i w Prokuraturze, jak również w trakcie 3-letniej aplikacji adwokackiej w jednej z wiodących kancelarii adwokackich w Olsztynie, specjalizującej się w prawie gospodarczym oraz prawie cywilnym.

W trakcie studiów prawniczych ukończyła kurs prawa hiszpańskiego w języku hiszpańskim. Specjalizuje się w sprawach gospodarczych, w szczególności z zakresu nieuczciwej konkurencji, prawie budowlanym, jak również w sprawach rodzinnych, karnych i ubezpieczeniowych.

Doświadczony prawnik w sporach przed sądami, obsłudze procesów rejestrowych oraz negocjacjach umów cywilno-prawnych. Zna język angielski, niemiecki i hiszpański.

Specjalizacje

Kancelaria Adwokacka Adwokat Kingi Bystrzyckiej zajmuje się obsługą przedsiębiorców w Polsce i za granicą, jak również klientów indywidualnych. Specjalizacje:

Prawo cywilne

Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej obejmuje wiele czynności, w tym negocjowanie warunków umów, przygotowywanie porad prawnych w formie ustnej i pisemnej, reprezentowanie Klienta w toku postępowania sądowego, przygotowywanie pism procesowych, opinii prawnych oraz analiz i projektów umów. Zakres specjalizacji Kancelarii obejmuje w szczególności:

 • roszczenia związane z ochroną dóbr osobistych,
 • roszczenia odszkodowawcze w zakresie odpowiedzialności za zdarzenia drogowe (szkoda w mieniu i na osobie), za wypadek przy pracy oraz w drodze do pracy, z tytułu nienależytego wykonania umów oraz z czynów niedozwolonych
 • sprawy dotyczące prawa własności: zasiedzenie ruchomości bądź nieruchomości, przeniesienie prawa własności, zniesienie współwłasności, ochrona prawa własności, w tym sprawy o eksmisję
 • sprawy dotyczące ochrony posiadania
 • służebności gruntowe, przesyłu oraz służebności osobiste
 • prawo spółdzielcze, mieszkaniowe i własność lokali mieszkalnych
 • sprawy dotyczące zastawu zwykłego oraz rejestrowego
 • roszczenia z zakresu bezpodstawnego wzbogacenia
 • sprawy dotyczące gwarancji oraz rękojmi
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie
 • przygotowywanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych
 • sprawy tzw. kredytu frankowego
 • alternatywne sposoby rozstrzygania sporów, w tym mediacje, uczestnictwo w negocjacjach, przygotowywanie i opiniowanie projektów ugód
 • prawo wekslowe
 • stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku
 • dochodzenie roszczeń o zachowek
 • sprawy z zakresu wykonywania zapisów i poleceń
 • prowadzenie postępowań wieczystoksięgowych
 • sprawy z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych

Prawo rodzinne

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego dotyczą najbardziej ważkich decyzji życiowych, którym niejednokrotnie towarzyszy wiele emocji, a ich przebieg często bywa trudny dla stron. Kancelaria oferuje kompleksową i profesjonalną pomoc prawną w zakresie prowadzenia spraw o:

 • rozwód,
 • separację
 • określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej
 • pozbawienie, zawieszenie i ograniczenie wykonywania władzy rodzicielskiej
 • ustalenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka
 • alimenty, podwyższenie i obniżenie świadczeń alimentacyjnych
 • ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego
 • sprawy związane z opieką i kuratelą
 • podział majątku wspólnego
 • alternatywne sposoby rozstrzygania sporów, w tym mediacje, uczestnictwo w negocjacjach, przygotowywanie i opiniowanie projektów ugód

Prawo gospodarcze

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, w tym w ramach spółek cywilnych, oraz obsługą spółek prawa handlowego. Oferowane usługi obejmują rejestrację spółek, ich przekształceń, zmian zaistniałych w spółkach, oraz pomocy prawnej przy realizacji wewnętrznych i zewnętrznych spraw spółki. Zakres specjalizacji Kancelarii obejmuje również:

 • dochodzenie należności w drodze alternatywnych sposób rozstrzygania sporów oraz w drodze postępowania sądowego,
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających
 • sprawy z zakresu nieuczciwej konkurencji
 • reprezentacja w postępowaniach upadłościowych, w tym upadłości konsumenckiej

Prawo pracy oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych

Pomoc Kancelarii dla pracowników z zakresu prawa pracy obejmuje: konsultowanie treści umów o pracę, lub/i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia czy współpracy. Reprezentację pracowników przed sądem pracy (w tym prowadzenie negocjacji  z pracodawcą, sporządzanie wszelkich pism procesowych oraz uczestnictwo w rozprawach sądowych) we wszelkich sprawach z zakresu prawa pracy, w tym w sprawach:

 • przygotowywanie oraz opiniowanie umów o pracę,
 • przygotowywanie oraz opiniowanie umowy o zakazie konkurencji
 • doradztwo oraz reprezentacja w sprawach wypowiadania oraz rozwiązywania stosunku pracy
 • dochodzenie należności pracowniczych z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 • dochodzenie należności pracowniczych z tytułu odprawy rentowej lub emerytalnej
 • dochodzenie należności pracowniczych z tytułu odprawy pośmiertnej
 • dochodzenie należności pracowniczych z tytułu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
 • przygotowywanie regulaminów dotyczących stosunków pracy
 • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz innych dokumentów związanych z nawiązywaniem stosunku pracy
 • doradztwo w zakresie wyboru sposobu nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy
 • tworzenie i opiniowanie regulaminów oraz wewnętrznych przepisów prawa pracy
 • reprezentowanie pracowników i pracodawców w postępowaniach sądowych i pozasądowych
 • związki zawodowe – pomoc prawna w stosunkach z pracodawcą
 • odwołania od decyzji ZUS w sprawach rentowych
 • odwołania od decyzji ZUS w sprawach zasiłków z ubezpieczenia społecznego
 • odwołania od decyzji lekarzy orzeczników roszczeń

Prawo karne

Kancelaria oferuje usługi w zakresie reprezentacji w postępowaniach karnych w charakterze obrońcy na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego, jak również pomoc prawną  w postępowaniu wykonawczym (np. sporządzanie wniosków o odroczenie czy przerwę w wykonaniu kary, wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie). Niezwłoczna pomoc już  na etapie zatrzymania, tymczasowego aresztowania, czy zastosowania innych środków zapobiegawczych.

Oferta kancelarii prawnej

Kancelaria Adwokat Kingi Bystrzyckiej oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów indywidualnych oraz podmiotów prawa gospodarczego we wszystkich dziedzinach prawa. W szczególności:

 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie pism procesowych,
 • reprezentacja w postępowaniach przedsądowych, w tym prowadzenie mediacji i innych form koncyliacyjnego rozwiązywania sporów,
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi i administracyjnymi,
 • reprezentacja przed organami ścigania (policją i prokuraturą),
 • reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej,
 • reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych oraz upadłościowych,
 • prowadzenie stałej obsługi prawnej.

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie podczas spotkania z klientem.

Proponujemy następujące systemy rozliczania: ryczałtowe, godzinowe, prowizyjne. Na wysokość wynagrodzenia ma w szczególności wpływ rodzaj zleconej sprawy, nakład pracy oraz wartość dochodzonego roszczenia.

Kontakt z prawnikiem

Jeśli są Państwo zainteresowani wyżej wymienionymi usługami prawnymi, poniżej zamieszczamy dane kontaktowe do kancelarii adwokat Kingi Bystrzyckiej w Olsztynie. Osoby potrzebujące pomocy prawnika lub doradztwa prawnego mogą przyjść do kancelarii bądź skontaktować się z nami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania związane z zakresem naszej działalności. Każdy klient naszej kancelarii adwokackiej może liczyć na zaangażowanie i dyskrecję.

Adresul. Mickiewicza 14/1A 10-509 OlsztynTelefon512 103 588E-mail